• Về hệ số tác động của tạp chí, chỉ số trích dẫn và chất lượng của một bài báo khoa học

  Về hệ số tác động của tạp chí, chỉ số trích dẫn và chất lượng của một bài báo khoa học

  Bài viết này phân tích những quan điểm khác nhau về bản chất và giá trị hệ số tác động “impact factor” của một tạp chí, về chỉ số trích dẫn “citation index” và chất lượng các bài báo đăng trong tạp chí đó. Những định nghĩa, phương pháp tính toán, cách đánh giá, xếp hạng uy tín của tạp chí và các nhà khoa học dựa trên hệ số tác động...

   10 p thuvienbinhduong 26/06/2020 4 0

 • Vai trò báo chí trong định hướng dư luận xã hội

  Vai trò báo chí trong định hướng dư luận xã hội

  Bài viết trình bày thực trạng vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra và một số giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay.

   8 p thuvienbinhduong 26/06/2020 1 0

 • Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam

  Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam

  Hoạt động truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng là một hoạt động truyền thông cơ bản, phục vụ được rất đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hình thức và nội dung chương trình truyền hình tiếng Tày - Nùng của các đài phát thanh - truyền hình (PT-TH) đã có nhiều đổi mới, song vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế.

   9 p thuvienbinhduong 26/06/2020 2 0

 • Dịch tiêu đề báo chí và việc đảm bảo đặc trưng văn hoá - dân tộc trong ngôn ngữ của tiêu đề báo chí

  Dịch tiêu đề báo chí và việc đảm bảo đặc trưng văn hoá - dân tộc trong ngôn ngữ của tiêu đề báo chí

  Lý luận dịch ngôn ngữ xem xét việc dịch thuật như là một sự chuyển mã, là một sự cải biến giữa các ngôn ngữ, là một hoạt động sáng tạo ngôn ngữ từ văn bản gốc. Thực tế cho thấy, ngôn ngữ là một loại mã đa chức năng, đa biến thể trong giao tiếp.

   8 p thuvienbinhduong 26/06/2020 2 0

 • Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện tử với vấn đề bảo tồn cầu Long Biên

  Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện tử với vấn đề bảo tồn cầu Long Biên

  Bài viết "Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện từ vói vấn đề bảo tổn cầu Long Biên" được tác giả thực hiện trên CO' sở dùng lý thuyết truyền thông, lý thuyết về báo chí, và lý thuyết về phản biện xã hội để phân tích, chỉ ra những ưu, nhược điểm, hiệu quá của báo điện từ Việt Nam trong thực tiễn phản biện xã hội.

   15 p thuvienbinhduong 26/06/2020 4 0

 • Hoạch định chiến lược kinh doanh đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2025

  Hoạch định chiến lược kinh doanh đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2025

  Nghiên cứu đã phân tích và dự báo về cơ hội - thách thức, điểm mạnh - điểm yếu của đài, hình thành các bảng ma trận các yếu tố bên trong (IFE), ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE), ma trận SWOT và dùng ma trận QSPM và phương pháp chuyên gia để lựa chọn chiến lược. Nghiên cứu đưa ra các chiến lược về cung cấp dịch vụ hoàn hảo, tốt nhất đáp...

   10 p thuvienbinhduong 26/06/2020 3 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng và gắn kết của viên chức đối với đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ

  Các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng và gắn kết của viên chức đối với đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ

  Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn kết của viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy các nhân tố: Lãnh đạo và đồng nghiệp, Môi trường làm việc, Kiến thức chuyên môn, Lương thưởng phúc lợi, Tính chất công việc và Cơ hội đào tạo và...

   12 p thuvienbinhduong 26/06/2020 2 0

 • Vai trò của báo in Việt Nam trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Vai trò của báo in Việt Nam trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống tự lực tự cường, mở rộng thông tin đối ngoại, góp phần giới thiệu đất nước, văn hoá, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; thực hiện đường lối tự chủ, đa dạng, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam.

   7 p thuvienbinhduong 26/06/2020 2 0

 • Giáo dục và đào tạo nghề nghiệp Thông Tin - Thư Viện tại Vương Quốc Anh

  Giáo dục và đào tạo nghề nghiệp Thông Tin - Thư Viện tại Vương Quốc Anh

  Giáo dục và đào tạo nghề nghiệp TT-TV là một phần không thể thiếu được, giáo dục và đào tạo nghề nghiệp TT-TV đã có nhiều chuyển biến để cung cấp nguồn nhân lực có năng lực phù hợp với sự thay đổi của môi trường thông tin, sự phát triển của khoa học và công nghệ, và những đòi hỏi của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết...

   6 p thuvienbinhduong 26/06/2020 3 0

 • Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ số

  Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ số

  Bài viết giới thiệu khái niệm chuyển đổi số và một số khía cạnh chuyển đổi số trong phát triển, chia sẻ tài nguyên thông tin số khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   15 p thuvienbinhduong 26/06/2020 5 0

 • Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp

  Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp

  Trên cơ sở nhận biết/nhận thức và nhận diện về vai trò, giá trị to lớn của việc quản trị tri thức số ở Việt Nam hướng tới phục vụ Cách mạng công nghiệp 4.0; cùng với cái nhìn tổng quan, thực tiễn về việc quản trị và phục vụ tri thức (trong đó có tri thức số) ở các thư viện Việt Nam thời gian qua; tác giả bài viết đề xuất một số...

   6 p thuvienbinhduong 26/06/2020 1 0

 • Vai trò của thư viện đại học trong giai đoạn đào tạo theo tín chỉ

  Vai trò của thư viện đại học trong giai đoạn đào tạo theo tín chỉ

  Thư viện của trường đại học là một bộ phận hợp thành trường đại học, là nhân tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, nhất là trong bối cảnh giáo dục đại học đang có sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học theo tinh thần nghị quyết 29-NQ/TW phương thức đào tạo; từ đào...

   4 p thuvienbinhduong 26/06/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số