• Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 1

  Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 1

  Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 1 trình bày những nội dung chính như: Tổng quan về tự do hóa thương mại, bảo hộ thương mại và xuất nhập khẩu; thực trạng xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p thuvienbinhduong 27/06/2022 6 0

 • Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 2

  Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 2 cung cấp những kiến thức như: Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2019 dưới tác động của tự do hóa và bảo hộ thương mại; bối cảnh và khuyến nghị đối với xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam

   142 p thuvienbinhduong 27/06/2022 6 0

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 8)

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 8)

  Tập 8 trong bộ "C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Tám 1851 đến tháng Ba 1853. Đó là thời kỳ cách mạng thoái trào và các thế lực phản động hoành hành, chúng tiến hành các cuộc chính biến, đàn áp những người cách mạng, xóa bỏ dần những thành quả của dân chủ thời kỳ 1848-1849....

   442 p thuvienbinhduong 27/06/2022 6 0

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 7

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 7

  Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 7 tập hợp những văn kiện của Đảng từ đầu năm 1940 đến 2-9- 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tập này phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn dân...

   247 p thuvienbinhduong 27/06/2022 6 0

 • Ebook Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII: Phần 1

  Ebook Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII: Phần 1

  Tài liệu Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII được xuất bản góp phần tăng cường tính công khai về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, phát huy dân chủ trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh trước nhân dân. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung sau: Một số văn bản về tổ chức và hoạt...

   552 p thuvienbinhduong 27/06/2022 6 0

 • Ebook Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII: Phần 2

  Ebook Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII: Phần 2

  Nối tiếp nộidung phần 1, phần 2 của tài liệu Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về một số văn bản về tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14-11-2008 của Quốc hội CHXHCN Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ...

   749 p thuvienbinhduong 27/06/2022 6 0

 • Ebook Production and operations management (Second edition): Part 2

  Ebook Production and operations management (Second edition): Part 2

  (BQ) Production and operations management has been recognised as an important factor in a country’s economic growth. the traditional view of manufacturing management is the concept of production management with the focus on economic efficiency in manufacturing. later the new name operations management was identified, as service sector became more prominent. this part provides knowledge of: quality control, work study (time and motion study),...

   141 p thuvienbinhduong 24/05/2022 23 0

 • Ebook Production and operations management (Second edition): Part 1

  Ebook Production and operations management (Second edition): Part 1

  (BQ) This book on ‘production and operations management’ covers the complete syllabus of bachelor of business management of bangalore university, however the coverage is wide enough to include the requirements of the other indian universities and professional courses like mba and engineering.

   143 p thuvienbinhduong 24/05/2022 24 0

 • Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 2

  Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 2

  Ebook "SEO 2019 learn search engine optimization with smart internet marketing strategies: Part 2" present the content troubleshooting common SEO problems & how to fix them; Local SEO, SEO for local businesses; the New Meta: JSON-LD, Microdata, Schema.org & Facebook Open Graph; Powerful SEO tools.

   66 p thuvienbinhduong 24/05/2022 21 0

 • Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 1

  Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 1

  Ebook "SEO 2019 learn search engine optimization with smart internet marketing strategies: Part 1" present the content introduction to how Google works; keyword research, the most important step of SEO; on-page SEO, how to let Google know what your page is about; link building, how to rank extremely high on Google; social media & SEO; web analytics in a nutshell, how to measure your success.

   80 p thuvienbinhduong 24/05/2022 22 0

 • Ebook English for Freight Forwarders and Logistics Services: Logistics - Part 2

  Ebook English for Freight Forwarders and Logistics Services: Logistics - Part 2

  English for Freight Forwarders and Logistics Services: Logistics - Part 2 has present the contents an IT project; persuading people; protecting our environment; export and import; logistics and IT; forwarding companies' websites; sending goods abroad; presenting potential projects; outsourcing logistics; computerising warehousing and despatch;...

   110 p thuvienbinhduong 24/05/2022 21 0

 • Ebook English for Freight Forwarders and Logistics Services: Logistics - Part 1

  Ebook English for Freight Forwarders and Logistics Services: Logistics - Part 1

  Ebook English for Freight Forwarders and Logistics Services: Logistics - Part 1 has present the contents new faces, new places; business contacts; how and where; the best way; in writing; logistics services; a job abroad; offering logistics services; arranging transport; instructions for loading and shiping; business communications;...

   116 p thuvienbinhduong 24/05/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số