• Về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Triết học Mác - Lênin cho sinh viên không chuyên Triết học

  Về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Triết học Mác - Lênin cho sinh viên không chuyên Triết học

  Giáo dục triết học Mác - Lênin là một yếu tố cơ bản và quan trọng để góp phần hình thành tư duy lý luận cho sinh viên, đáp ứng những đòi hỏi lý luận của công cuộc đổi mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua việc giảng dạy môn triết học Mác - Lênin đã đạt được những kết quả nhất định, góp...

   5 p thuvienbinhduong 30/04/2020 2 0

 • Quan niệm về bản chất con người và tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và Hobbes

  Quan niệm về bản chất con người và tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và Hobbes

  Bài viết này khám phá quan niệm của Machiavelli và Hobbes về bản chất con người, trên cơ sở đó làm rõ tư tưởng triết học pháp quyền của hai ông. Từ việc nhận thức tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và Hobbes, bài viết còn chỉ ra ý nghĩa và tính ứng dụng của nó trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay ở Việt Nam.

   8 p thuvienbinhduong 30/04/2020 8 0

 • Lý trí và niềm tin trong triết học, thần học Thomas Aquino

  Lý trí và niềm tin trong triết học, thần học Thomas Aquino

  Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Thomas Aquino, một linh mục Dòng Đa Minh, cũng là một nhà thần học và triết học nổi tiếng của chủ nghĩa kinh viện, về mối quan hệ giữa lý trí và niềm tin, mà đằng sau nó là mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Giải quyết vấn đề trọng tâm này trên lập trường ôn hòa đã giúp Thomas Aquino triển khai toàn...

   11 p thuvienbinhduong 30/04/2020 10 0

 • Hồ Chí Minh trong việc trọng dụng nhân tài

  Hồ Chí Minh trong việc trọng dụng nhân tài

  Bài viết Hồ Chí Minh trong việc trọng dụng nhân tài trình bày Hồ Chí Minh rất coi trọng con người, con người là vốn quý nhất, đặc biệt là người có tài, có đức Vì vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh tìm mọi cách để chăm sóc, nâng đỡ, phát huy nhân tố con người, làm cho con người phát huy hết khả năng của mình cống...

   8 p thuvienbinhduong 30/04/2020 6 0

 • Học thuyết giá trị lao động: Một số vấn đề cần quan tâm

  Học thuyết giá trị lao động: Một số vấn đề cần quan tâm

  Học thuyết giá trị lao động của Mác là đúng đắn. Nhưng nếu “bảo vệ” Mác một cách giáo điều thì sẽ không chỉ ra được quan điểm thực của Mác. Theo những người tiếp thu Mác không phải từ gốc, Mác có ba điểm cốt tử rằng, “chỉ có lao động là nguồn gốc duy nhất của giá trị”, “thời gian làm việc là thước đo của giá trị lao...

   11 p thuvienbinhduong 30/04/2020 8 0

 • Triết học giáo dục cơ sở để đổi mới và phát triển giáo dục

  Triết học giáo dục cơ sở để đổi mới và phát triển giáo dục

  Triết học giáo dục là cơ sở để xây dựng hay đổi mới giáo dục của một quốc gia. Bài viết điểm lại lịch sử hình thành phát triển của giáo dục học và triết học giáo dục trên thế giới. Qua đó rút ra được những vấn đề đáng suy ngẫm trong quá trình thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục Việt Nam.

   6 p thuvienbinhduong 30/04/2020 1 0

 • Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học

  Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học

  Bài viết đề xuất Triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học. Với nội dung tập trung ở 3 mệnh đề: 1/ Xây dựng nền giáo dục sáng tạo; 2/ Xây dựng nền giáo dục nhân văn (mang tính đặc thù của xã hội Việt Nam và xu thế thời đại) với điều kiện cơ bản: giáo dục người học có khả năng tự làm chủ bản thân; 3/ Xây dựng nền giáo...

   6 p thuvienbinhduong 30/04/2020 1 0

 • Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của thư viện Hà Nội

  Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của thư viện Hà Nội

  Nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của Thư viện Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

   8 p thuvienbinhduong 19/02/2020 28 0

 • Phát triển củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội

  Phát triển củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội

  Thư viện là thiết chế của xã hội, được xã hội tạo ra và phục vụ cho xã hội. Vì thế, xã hội phải có trách nhiệm tạo những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển thư viện.

   7 p thuvienbinhduong 31/01/2020 21 0

 • Nhìn lại quá trình đưa CNTT vào chương trình đào tạo

  Nhìn lại quá trình đưa CNTT vào chương trình đào tạo

  Bài viết cũng đề cập tới những vấn đề về đầu tư xây dựng cở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên, và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ thông tin - thư viện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

   7 p thuvienbinhduong 31/01/2020 24 0

 • Qui tắc biên mục Anh- ­Mỹ AACR2 và thực tiễn biên mục Việt Nam

  Qui tắc biên mục Anh- ­Mỹ AACR2 và thực tiễn biên mục Việt Nam

  Nêu rõ những đặc điểm chủ yếu và tình hình sử dụng AACR2 tại Hoa Kỳ và một số nước khác. So sánh một số qui định chủ yếu trong AACR2 với thực tiễn biên mục ở Việt Nam. Đề xuất một số ý kiến nghiên cứu sử dụng AACR2 trong cơquan thư viện và thông tin nước ta.

   7 p thuvienbinhduong 31/01/2020 20 0

 • Nguồn nhân lực trong hoạt động thư viện thông tin

  Nguồn nhân lực trong hoạt động thư viện thông tin

  Trong quá trình tổ chức dịch vụ thông tin - thư viện bắt buộc phải có sự tham gia của cả cán bộ cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện vì vậy phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, kỹ năng và thái độ phục vụ của người cán bộ thư viện. Yếu tố nhân lực trong thư viện là tác nhân chính đảm...

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số