• Xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn giáo nhìn từ đời sống tôn giáo Việt Nam

  Xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn giáo nhìn từ đời sống tôn giáo Việt Nam

  Trên cơ sở phân tích những thành tựu và một số vấn đề tồn tại trong nhận thức và hành động về “vấn đề tôn giáo - tộc người”, “vấn đề đất đai và tài sản có nguồn gốc tôn giáo”, “vấn đề quan hệ tôn giáo - chính trị”, “vấn đề pháp nhân tôn giáo”, tác giả bài viết này cho rằng, việc xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn...

   9 p thuvienbinhduong 30/04/2020 8 0

 • Vai trò của Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trong đời sống tinh thần đồng bào Nam Bộ

  Vai trò của Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trong đời sống tinh thần đồng bào Nam Bộ

  Sự dung hợp giữa văn hóa dân tộc, lòng yêu nước và sự kế thừa giáo lý của các tôn giáo ngoại nhập, nhất là Phật giáo và Nho giáo, là cơ sở cho sự ra đời một số tôn giáo nội sinh tại Nam Bộ giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trong đó có đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.

   9 p thuvienbinhduong 30/04/2020 7 0

 • Tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân của người Công giáo với người ngoài Công giáo ở Việt Nam

  Tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân của người Công giáo với người ngoài Công giáo ở Việt Nam

  Công giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ XVI. Sau nhiều thăng trầm, Công giáo đã có được chỗ đứng trong một bộ phận dân cư, ảnh hưởng nhất định đối với xã hội Việt Nam, trong đó có phương diện hôn nhân và gia đình. Bài viết này bước đầu tìm hiểu một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân của người Công giáo với người...

   7 p thuvienbinhduong 30/04/2020 1 0

 • Về khái niệm Giáo phận Công giáo

  Về khái niệm Giáo phận Công giáo

  Giáo phận là một cấp hành chính đạo của Giáo hội Công giáo, có vị trí và vai trò đặc biệt đối với tôn giáo này. Dựa trên cơ sở “Bộ Giáo luật 1983”, một số văn kiện của Công đồng Vatican II và nhận thức thực tiễn ở Việt Nam của tác giả, bài viết này bàn thêm về khái niệm giáo phận Công giáo.

   5 p thuvienbinhduong 30/04/2020 1 0

 • Vấn đề tôn giáo trong tác phẩm “Zarathustra đã nói như thế” của Friedrich Wilhelm Nietzsche

  Vấn đề tôn giáo trong tác phẩm “Zarathustra đã nói như thế” của Friedrich Wilhelm Nietzsche

  Trong tác phẩm "Zarathustra đã nói như thế", Friedrich Wilhelm Nietzsch đã bàn đến một vấn đề mà cho đến hôm nay vẫn còn mang tính thời sự, đó là giá trị và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Để làm rõ chủ đề này, ông đã phải lý giải các vấn đề lên quan đến tôn giáo. Bài viết này xin được giới thiệu quan niệm của F. W. Nietzsche về vấn đề...

   11 p thuvienbinhduong 30/04/2020 7 0

 • Tư tưởng lôgic học trong Chu Dịch

  Tư tưởng lôgic học trong Chu Dịch

  Bằng phương pháp Lôgic học tiếp cận nghiên cứu Chu Dịch để bóc tách những tư tưởng Lôgic học trong Chu Dịch, một mặt, làm rõ phương thức tư duy lôgic trong Chu Dịch, mặt khác, sẽ góp phần cho việc nghiên cứu Chu Dịch hiệu quả hơn.

   16 p thuvienbinhduong 30/04/2020 6 0

 • Tư tưởng về trách nhiệm trong triết học hiện sinh

  Tư tưởng về trách nhiệm trong triết học hiện sinh

  Trong Triết học phương Tây hiện đại, chủ nghĩa thực chứng, triết học tôn giáo và chủ nghĩa hiện sinh là ba trường phái hình thành nên “cỗ xe tam mã”. Ra đời và phát triển trong điều kiện xã hội hiện đại đầy rẫy khủng hoảng, triết học hiện sinh đi sâu phản ánh những vấn đề nan giải của cá nhân con người trong điều kiện văn minh công...

   8 p thuvienbinhduong 30/04/2020 9 0

 • Mối quan hệ giữa đạo đức Đảng viên và đạo đức công dân ở Việt Nam

  Mối quan hệ giữa đạo đức Đảng viên và đạo đức công dân ở Việt Nam

  Bài viết Mối quan hệ giữa đạo đức đảng viên và đạo đức công dân ở Việt Nam trình bày: Ở Việt Nam, đạo đức đảng viên và đạo đức công dân có sự khác biệt. Bởi vì, yêu cầu về chuẩn mực đạo đức đối với đảng viên cao hơn so với công dân bình thường; một số chuẩn mực đạo đức buộc phải có đối với đảng viên nhưng không...

   7 p thuvienbinhduong 30/04/2020 2 0

 • Tư tưởng phát triển con người – nội dung cơ bản và xuyên suốt trong chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

  Tư tưởng phát triển con người – nội dung cơ bản và xuyên suốt trong chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

  Nội dung bài viết trình bày về tư tưởng phát triển con người là nội dung cơ bản và xuyên suốt trong chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những lĩnh vực phong phú, có chiều sâu và có giá trị bền vững nhất của di sản Hồ Chí Minh. Sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay đang đòi hỏi phải nghiên cứu, khai thác tư tưởng phát triển...

   11 p thuvienbinhduong 30/04/2020 9 0

 • Sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Mác - Lênin trong tư duy Hồ Chí Minh

  Sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Mác - Lênin trong tư duy Hồ Chí Minh

  Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam, còn Chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao của tư duy và trí tuệ nhân loại. Những yếu tố này đã được kết hợp một cách chặt chẽ, hài hòa, nhuần nhuyễn và tạo thành mối quan hệ biện chứng không thể tách rời trong tư duy Hồ Chí Minh, đồng thời được biểu hiện sinh...

   7 p thuvienbinhduong 30/04/2020 2 0

 • Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh, một triết lý nhân sinh và hành động - Giá trị và ý nghĩa thời đại

  Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh, một triết lý nhân sinh và hành động - Giá trị và ý nghĩa thời đại

  Bài viết trình bày nội dung về: Luận giải và khẳng định những giá trị tinh thần có ý nghĩa cải tạo thực tiễn sâu sắc trong triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh. Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Phương pháp để giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện dân sinh...

   12 p thuvienbinhduong 30/04/2020 9 0

 • Sự vận động của quan niệm về tự do trong lịch sử triết học phương Tây trước triết học Mác-xít

  Sự vận động của quan niệm về tự do trong lịch sử triết học phương Tây trước triết học Mác-xít

  Bài viết này trình bày về khái lược lịch sử quan niệm về tự do trong triết học phương Tây trước triết học Mác và chỉ tập trung ở những mốc mang tính bước ngoặt, có sự chuyển biến về chất trong việc giải quyết vấn đề.

   15 p thuvienbinhduong 30/04/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số