• Phân tầng xã hội hợp thức và giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Phân tầng xã hội hợp thức và giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày tóm tắt những kiến giải về phân tầng xã hội hợp thức, đưa ra những nhận thức mới về công bằng xã hội và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

   13 p thuvienbinhduong 25/09/2019 328 1

 • Nhận thức của trẻ tự kỷ - Ngô Xuân Điệp

  Nhận thức của trẻ tự kỷ - Ngô Xuân Điệp

  Hội chứng tự kỷ là một hội chứng đa khuyết tật, biểu hiện sự rối loạn phát triển trong hành vi, nhận thức, ngôn ngữ và quan hệ xã hội. Trẻ tự kỷ muốn đóng kín thế giới riêng của mình, không quan tâm đến thế giới xung quanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt vấn đề cụ thể.

   8 p thuvienbinhduong 31/10/2019 298 2

 • Một số vấn đề văn hóa Islam giáo

  Một số vấn đề văn hóa Islam giáo

  Bài viết này, trên cơ sở tư liệu chủ yếu từ cuốn sách “Văn hóa Islam giáo nhìn từ mọi hướng” (Phòng Nghiên cứu Islam giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, in lần thứ ba, Tề Lỗ thư xã ấn hành năm 1996, bản dịch Việt ngữ của Trần Nghĩa Phương) góp phần làm rõ một số nội dung văn hóa của Islam giáo.

   18 p thuvienbinhduong 31/10/2019 283 1

 • Tiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo: Một cách nhìn khác về tôn giáo

  Tiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo: Một cách nhìn khác về tôn giáo

  Bài viết đề cập và bước đầu bàn đến khái niệm thực thể tôn giáo như một cách nhìn thực tiễn về hiện tượng tôn giáo trong thực tế nhằm khắc phục cách nhìn tôn giáo như một hình thái ý thức ý xã hội thuần túy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.

   13 p thuvienbinhduong 31/10/2019 254 1

 • Ảnh hưởng của Islam giáo tới việc giáo dục tiếng Chăm ở Nam bộ

  Ảnh hưởng của Islam giáo tới việc giáo dục tiếng Chăm ở Nam bộ

  Dựa vào kết quả khảo sát năm 2012 tại An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết phân tích đặc điểm của người Chăm và tiếng Chăm ở Nam Bộ dưới ảnh hưởng của Islam giáo, đồng thời đánh giá thực trạng sử dụng tiếng Chăm trong giáo dục ở Nam Bộ; đưa ra một số lưu ý khi thực thi chính sách ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Nam Bộ.

   12 p thuvienbinhduong 31/10/2019 241 1

 • Triết lý về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

  Triết lý về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

  Từ xa xưa người Việt Nam đã có nhận thức về mối quan hệ biện chứng giữa con người với giới tự nhiên. Điều đó thể hiện qua những triết lý được gửi gắm trong kho tàng tục ngữ. Bài viết phân tích các biểu hiện của triết lý dân gian về nguồn gốc tự nhiên của con người, về khả năng cải tạo, chinh phục tự nhiên của con người, về sự...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 236 2

 • Tư tưởng của C.Mác về chủ nghĩa tư bản

  Tư tưởng của C.Mác về chủ nghĩa tư bản

  C.Mác đã trình bày nhiều tư tưởng quan trọng về chủ nghĩa tư bản. Một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó không chỉ đúng ở thời chủ nghĩa tư bản hình thành, mà vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay; nhưng cũng có một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó đã bị thực tiễn vượt qua. Tư tưởng của C.Mác về sự bần cùng hóa...

   10 p thuvienbinhduong 31/10/2019 229 1

 • Phát triển vượt cấp trong xã hội: Lịch sử, lôgíc và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ngày nay

  Phát triển vượt cấp trong xã hội: Lịch sử, lôgíc và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ngày nay

  Trên cơ sở phân tích các căn cứ về lịch sử, lôgíc và từ thực tiễn chủ nghĩa xã hội, tác giả khẳng định có sự phát triển vượt cấp như vậy, đồng thời khẳng định có khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

   11 p thuvienbinhduong 25/09/2019 226 1

 • Truyền giáo tin lành vào các tộc người thiểu số ở vùng Nam Trường Sơn - Tây Nguyên từ khởi đầu cho đến năm 1975

  Truyền giáo tin lành vào các tộc người thiểu số ở vùng Nam Trường Sơn - Tây Nguyên từ khởi đầu cho đến năm 1975

  Nghiên cứu lịch sử truyền giáo, kết quả truyền giáo tại khu vực nam Trường Sơn - Tây Nguyên sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến Tin Lành tại Việt Nam. Đây là những nội dung chính của bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p thuvienbinhduong 31/10/2019 226 1

 • Từ phạm trù “nhân” của nho giáo đến phạm trù “nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Từ phạm trù “nhân” của nho giáo đến phạm trù “nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài viết phân tích “Nhân” của Nho giáo và “Nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo tác giả, trong Nho giáo Trung Quốc sơ kỳ, nhân được hiểu là yêu thương con người, là đạo làm người mà cốt lõi là trung - thứ, là một phẩm chất của người quân tử. Trong Nho giáo Việt Nam, ngoài những nội dung trên, nhân còn là yêu nước, thương dân; là...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 221 1

 • Khơi nguồn phật pháp nơi vùng sâu vùng xa vấn đề đặt ra cho tổ chức Phật giáo ở miền núi phía Bắc

  Khơi nguồn phật pháp nơi vùng sâu vùng xa vấn đề đặt ra cho tổ chức Phật giáo ở miền núi phía Bắc

  Trên cơ sở nêu lên sự cấp thiết của việc truyền bá Phật pháp ở miền núi phía Bắc hiện nay, bài viết đề cập đến thực trạng và một số thách thức đặt ra đối với tổ chức Phật giáo khu vực này như vấn đề nhân sự và tổ chức cơ sở, vấn đề trùng tu và tôn tạo cơ sở thờ tự, vấn đề hoằng pháp cho Phật tử, v.v....

   8 p thuvienbinhduong 31/10/2019 219 1

 • Một số biến chuyển của Cao đài đại đạo chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hiện nay

  Một số biến chuyển của Cao đài đại đạo chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hiện nay

  Bài viết này bước đầu đề cập đến sự chuyển biến của Chiếu Minh Tam Thanh những năm gần đây trên ba phương diện cơ bản là truyền đạo, hành đạo và quản đạo; từ đó đặt ra một số vấn đề đối với phái Cao Đài này hiện nay như phát huy tinh thần dân chủ, tính bình đẳng và tôn trọng nhau, truyền thống nhân nghĩa và khoan dung.

   9 p thuvienbinhduong 31/10/2019 219 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số