• Trần Đại Nghĩa - nhà khoa học kiệt xuất, vị tướng khiêm nhường

  Trần Đại Nghĩa - nhà khoa học kiệt xuất, vị tướng khiêm nhường

  Trần Đại Nghĩa (1913 - 1997) là một nhà khoa học kiệt xuất (1), được mệnh danh là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước, tên tuổi ông trở thành một huyền thoại đối với nhiều thế hệ người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Những đóng góp của ông đối với công cuộc cách mạng Việt Nam vô...

   9 p thuvienbinhduong 25/09/2019 24 1

 • Phát triển vượt cấp trong xã hội: Lịch sử, lôgíc và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ngày nay

  Phát triển vượt cấp trong xã hội: Lịch sử, lôgíc và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ngày nay

  Trên cơ sở phân tích các căn cứ về lịch sử, lôgíc và từ thực tiễn chủ nghĩa xã hội, tác giả khẳng định có sự phát triển vượt cấp như vậy, đồng thời khẳng định có khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

   11 p thuvienbinhduong 25/09/2019 18 0

 • Chủ nghĩa nhân văn của triết học Mác

  Chủ nghĩa nhân văn của triết học Mác

  Trên cơ sở phân tích nội dung của chủ nghĩa nhân văn và dòng chảy của chủ nghĩa nhân văn ở phương Tây, tác giả bài viết cho rằng, chủ nghĩa nhân văn là bản chất của triết học Mác; chủ nghĩa nhân văn của triết học Mác không những đoạn tuyệt với chủ nghĩa nhân văn của L.Phoiơbắc, mà còn biến chủ nghĩa nhân văn từ lý luận trừu tượng thành...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 14 0

 • Có phải học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế xã hội là sai lầm

  Có phải học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế  xã hội là sai lầm

  Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau phủ định học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác, nhưng tựu chung lại những quan điểm này đều phủ định tính khách quan của quy luật xã hội, hoặc cho rằng thực tiễn đã đổi thay, nên học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác là sai lầm. Bằng các luận cứ về mặt lý luận, về mặt thực tiễn...

   9 p thuvienbinhduong 25/09/2019 16 0

 • Tư tưởng tự do và sáng tạo của Nikolai berdyaev: Quan niệm và tiếp nhận

  Tư tưởng tự do và sáng tạo của Nikolai berdyaev: Quan niệm và tiếp nhận

  Bài viết phân tích tư tưởng tự do và sáng tạo của N.Berdyaev, nhà triết học người Nga. Theo tác giả bài viết, triết học của N.Berdyaev là một biến thể của triết học hiện sinh, với chủ đề cơ bản, xuyên suốt là cá nhân con người tự do và sáng tạo. N.Berdyaev luôn gắn những kiến giải về vấn đề này với Kyto giáo

   11 p thuvienbinhduong 25/09/2019 14 0

 • Phân tầng xã hội hợp thức và giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Phân tầng xã hội hợp thức và giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày tóm tắt những kiến giải về phân tầng xã hội hợp thức, đưa ra những nhận thức mới về công bằng xã hội và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

   13 p thuvienbinhduong 25/09/2019 19 0

 • Từ phạm trù “nhân” của nho giáo đến phạm trù “nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Từ phạm trù “nhân” của nho giáo đến phạm trù “nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài viết phân tích “Nhân” của Nho giáo và “Nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo tác giả, trong Nho giáo Trung Quốc sơ kỳ, nhân được hiểu là yêu thương con người, là đạo làm người mà cốt lõi là trung - thứ, là một phẩm chất của người quân tử. Trong Nho giáo Việt Nam, ngoài những nội dung trên, nhân còn là yêu nước, thương dân; là...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 13 0

 • Lợi ích nhóm với tính cách một khái niệm của triết học xã hội

  Lợi ích nhóm với tính cách một khái niệm của triết học xã hội

  Mối quan hệ giữa các lợi ích nhóm với nhau, cũng như mối quan hệ giữa lợi ích nhóm với lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội có thể là phù hợp hoặc mâu thuẫn. Lợi ích nhóm hiện diện trong các chính sách của nhà nước; bởi vì nhiều chính sách của nhà nước là có lợi cho một số nhóm này nhưng lại bất lợi cho một số nhóm khác.

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 15 0

 • Triết lý về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

  Triết lý về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

  Từ xa xưa người Việt Nam đã có nhận thức về mối quan hệ biện chứng giữa con người với giới tự nhiên. Điều đó thể hiện qua những triết lý được gửi gắm trong kho tàng tục ngữ. Bài viết phân tích các biểu hiện của triết lý dân gian về nguồn gốc tự nhiên của con người, về khả năng cải tạo, chinh phục tự nhiên của con người, về sự...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 15 0

 • Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay

  Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay

  Trong thời đại ngày nay do sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, toàn cầu hóa và kinh tế tri thức nên có sự biến đổi nhanh chóng và phức tạp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bối cảnh đó cũng mang đến cả thời cơ và thách thức cho sự phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin.

   11 p thuvienbinhduong 25/09/2019 17 0

 • Tư tưởng của Ph.ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên

  Tư tưởng của Ph.ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên

  Bài viết phân tích tư tưởng của Ph.Ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên. Trong mối quan hệ đó, con người nằm trong lòng tự nhiên, nhưng con người lại cải tạo và chinh phục tự nhiên.

   7 p thuvienbinhduong 25/09/2019 14 0

 • Tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam về trách nhiệm trong quan hệ gia đình

  Tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam về trách nhiệm trong quan hệ gia đình

  Nho giáo quan niệm “Quốc chi bản tại gia” nên rất coi trọng việc xây dựng các chuẩn mực về trách nhiệm trong quan hệ gia đình. Bài viết phân tích tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Ngô Thì Nhậm) về trách nhiệm trong quan hệ gia đình (cha - con, chồng - vợ, anh - em), từ đó rút ra những bài học có ý nghĩa nâng cao...

   15 p thuvienbinhduong 25/09/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số