• Quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội

  Quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội

  Sự khác biệt thực chất giữa quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội với quan điểm của các nhà triết học trước C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội là ở chỗ, lần đầu tiên C.Mác giải thích trên quan điểm duy vật biện chứng về quan hệ giữa tồn tại xã hội với ý thức xã hội, quan hệ giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản...

   9 p thuvienbinhduong 25/09/2019 5 0

 • Nghệ thuật vận động trí thức của Hồ Chí Minh

  Nghệ thuật vận động trí thức của Hồ Chí Minh

  Trong quá trình đào tạo trí thức, ngoài yêu cầu không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và khoa học, Người còn coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, tác phong cách mạng cho đội ngũ trí thức. Trên thực tế, Hồ Chí Minh đã đào tạo, phát hiện cảm hóa nhiều nhân tài, đưa họ vào hàng ngũ cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp...

   11 p thuvienbinhduong 25/09/2019 4 0

 • Sự cần thiết và những hướng khai thác khi vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Sự cần thiết và những hướng khai thác khi vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết phân tích làm rõ sự cần thiết và những hướng khai thác học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, rút ra những kết luận có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế ở nước ta hiện nay.

   10 p thuvienbinhduong 25/09/2019 4 0

 • Một cách hiểu về chủ nghĩa siêu thực trong thơ hiện đại

  Một cách hiểu về chủ nghĩa siêu thực trong thơ hiện đại

  Bài viết hướng đến việc cung cấp một cách hiểu về chủ nghĩa siêu thực trong mối liên hệ với nghệ thuật ý niệm, chủ nghĩa tượng trưng và trong mối quan hệ giữa tạo tác và tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật. Bài viết cũng phân biệt chủ nghĩa siêu thực và chủ nghĩa tượng trưng trong thơ, từ đó xác lập một cách nghĩ mới về thơ siêu thực.

   11 p thuvienbinhduong 25/09/2019 1 0

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam

  Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam

  Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin coi công nghiệp hóa là “tất yếu thép” mà tất cả các nước muốn đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua. Đối với những nước bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như Việt Nam, vai trò của công nghiệp hóa càng quan trọng.

   9 p thuvienbinhduong 25/09/2019 5 0

 • Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin

  Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin

  Hệ thống mạng ngữ nghĩa này hướng đến hai mục tiêu: Thứ nhất, nhằm làm cho những kiến thức trừu tượng của triết học trở nên cụ thể, trực quan và dễ nắm bắt hơn, thứ hai, nhằm làm cho các khái niệm của triết học được lý giải sâu sắc, trung thực hơn

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 5 0

 • Phương pháp và tiếp cận kinh tế của John M.Keynes từ góc nhìn duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Phương pháp và tiếp cận kinh tế của John M.Keynes từ góc nhìn duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài viết này tập trung xem xét, đánh giá về phương pháp và cách tiếp cận kinh tế của Keynes từ quan điểm duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết chỉ ra rằng bất kể sở hữu một trí tuệ vượt trội và điều kiện giáo dục tinh hoa của mình, các phương pháp và tiếp cận của Keynes nhìn chung vẫn mang các đặc điểm cơ bản của giai...

   9 p thuvienbinhduong 25/09/2019 7 0

 • Triết lí giáo dục dân chủ, thực dụng của John Dewey

  Triết lí giáo dục dân chủ, thực dụng của John Dewey

  John Dewey là một trong những người sáng lập tâm lí học chức năng và phát triển triết học thực dụng. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần nước Mĩ suốt thế kỉ XX, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục. Bài viết này giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của John Dewey với đóng góp nổi bật nhất của ông trong...

   7 p thuvienbinhduong 25/09/2019 5 0

 • Tư tưởng nhập thế trong triết học Phật giáo Trần Thái Tông

  Tư tưởng nhập thế trong triết học Phật giáo Trần Thái Tông

  Là một trong những đại diện xuất sắc nhất của Thiền học Việt Nam thời Trần, vua Trần Thái Tông với tác phẩm Khóa hư lục đã thể hiện sâu sắc quan niệm nhập thế, gắn đạo với đời của ông không chỉ về phương diện lý luận, mà cả về phương diện hành động thực tiễn.

   10 p thuvienbinhduong 25/09/2019 7 0

 • Biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong giảng dạy triết học

  Biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong giảng dạy triết học

  Bài viết đề xuất giải pháp giảng dạy triết học theo hướng tiếp cận năng lực hiện nay là gắn giảng dạy các nguyên lí triết học với vấn đề biện chứng giữa chủ thể và khách thể - một vấn đề có liên quan đến hầu hết các bài giảng triết học ở các trường cao đẳng, đại học.

   5 p thuvienbinhduong 25/09/2019 6 0

 • Luận điểm "khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp" của C.Mác và vấn đề xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Luận điểm "khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp" của C.Mác và vấn đề xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Dự báo thiên tài “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”của C.Mác với ý nghĩa khoa học sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất xã hội đã trở thành hiện thực trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, đối với Việt Nam hiện nay, trong quá trình hoạch định, xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế...

   10 p thuvienbinhduong 25/09/2019 7 0

 • Về bản chất mâu thuẫn của vận động

  Về bản chất mâu thuẫn của vận động

  Trên cơ sở phân tích tư tưởng biện chứng của Dê - nông về tính mâu thuẫn của vận động (cơ học), bài viết đã chỉ ra những giá trị và hạn chế của tư tưởng này, qua đó khẳng định tư tưởng biện chứng về sự vận động là một trong những giá trị quan trọng của triết học Hy Lạp cổ đại. Từ sự phân tích các học thuyết toán học, vật lý...

   5 p thuvienbinhduong 25/09/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số