Nhà thờ cửa Bắc - nét độc đáo trong kiến trúc phong cách Đông Dương tại Hà Nội

Bài viết nhằm chỉ ra những đặc điểm về kiến trúc, trang trí trên công trình nhà thờ Cửa Bắc từ đó cho thấy được sự tiếp biến về văn hóa - mỹ thuật - kỹ thuật đối với các công trình kiến trúc mang phong cách Đông Dương tại Hà Nội.