Luận bàn về nội hàm nghệ thuật một số motip trang trí trong kiến trúc phong cách Đông Dương tại Hà Nội

Bài viết nhằm chỉ ra những đặc trưng của nghệ thuật trang trí kiến trúc Đông Dương từ đó làm lộ diện những nội hàm văn hóa nghệ thuật của phong cách kiến trúc này.