Một số kinh nghiệm bước đầu của bộ kiến trúc về cải tiến tổ chức và lề lối làm việc trong thời chiến

Bài viết trình bày một số kinh nghiệm bước đầu của bộ kiến trúc về cải tiến tổ chức và lề lối làm việc trong thời chiến: xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và cải tiến tổ chức bộ máy gọn nhẹ thích hợp với thời chiến; cải tiến phương pháp và lề lối làm việc; xây dựng tốt chế độ trách nhiệm của cán bộ.