• Phân tầng xã hội hợp thức và giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Phân tầng xã hội hợp thức và giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày tóm tắt những kiến giải về phân tầng xã hội hợp thức, đưa ra những nhận thức mới về công bằng xã hội và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

   13 p thuvienbinhduong 25/09/2019 218 1

 • Cách tiếp cận nghiên cứu tâm lý học nhân cách - Phạm Minh Hạc

  Cách tiếp cận nghiên cứu tâm lý học nhân cách - Phạm Minh Hạc

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Cách tiếp cận nghiên cứu tâm lý học nhân cách" để nắm bắt một số nội dung về cách tiếp cận của Phơrớt, cách tiếp cận của L.X. Vưgốtxki.

   5 p thuvienbinhduong 31/10/2019 144 2

 • Tiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo: Một cách nhìn khác về tôn giáo

  Tiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo: Một cách nhìn khác về tôn giáo

  Bài viết đề cập và bước đầu bàn đến khái niệm thực thể tôn giáo như một cách nhìn thực tiễn về hiện tượng tôn giáo trong thực tế nhằm khắc phục cách nhìn tôn giáo như một hình thái ý thức ý xã hội thuần túy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.

   13 p thuvienbinhduong 31/10/2019 141 1

 • Ảnh hưởng của Islam giáo tới việc giáo dục tiếng Chăm ở Nam bộ

  Ảnh hưởng của Islam giáo tới việc giáo dục tiếng Chăm ở Nam bộ

  Dựa vào kết quả khảo sát năm 2012 tại An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết phân tích đặc điểm của người Chăm và tiếng Chăm ở Nam Bộ dưới ảnh hưởng của Islam giáo, đồng thời đánh giá thực trạng sử dụng tiếng Chăm trong giáo dục ở Nam Bộ; đưa ra một số lưu ý khi thực thi chính sách ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Nam Bộ.

   12 p thuvienbinhduong 31/10/2019 135 1

 • Một số biến chuyển của Cao đài đại đạo chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hiện nay

  Một số biến chuyển của Cao đài đại đạo chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hiện nay

  Bài viết này bước đầu đề cập đến sự chuyển biến của Chiếu Minh Tam Thanh những năm gần đây trên ba phương diện cơ bản là truyền đạo, hành đạo và quản đạo; từ đó đặt ra một số vấn đề đối với phái Cao Đài này hiện nay như phát huy tinh thần dân chủ, tính bình đẳng và tôn trọng nhau, truyền thống nhân nghĩa và khoan dung.

   9 p thuvienbinhduong 31/10/2019 130 1

 • Khơi nguồn phật pháp nơi vùng sâu vùng xa vấn đề đặt ra cho tổ chức Phật giáo ở miền núi phía Bắc

  Khơi nguồn phật pháp nơi vùng sâu vùng xa vấn đề đặt ra cho tổ chức Phật giáo ở miền núi phía Bắc

  Trên cơ sở nêu lên sự cấp thiết của việc truyền bá Phật pháp ở miền núi phía Bắc hiện nay, bài viết đề cập đến thực trạng và một số thách thức đặt ra đối với tổ chức Phật giáo khu vực này như vấn đề nhân sự và tổ chức cơ sở, vấn đề trùng tu và tôn tạo cơ sở thờ tự, vấn đề hoằng pháp cho Phật tử, v.v....

   8 p thuvienbinhduong 31/10/2019 121 1

 • Một số vấn đề văn hóa Islam giáo

  Một số vấn đề văn hóa Islam giáo

  Bài viết này, trên cơ sở tư liệu chủ yếu từ cuốn sách “Văn hóa Islam giáo nhìn từ mọi hướng” (Phòng Nghiên cứu Islam giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, in lần thứ ba, Tề Lỗ thư xã ấn hành năm 1996, bản dịch Việt ngữ của Trần Nghĩa Phương) góp phần làm rõ một số nội dung văn hóa của Islam giáo.

   18 p thuvienbinhduong 31/10/2019 119 1

 • Truyền giáo tin lành vào các tộc người thiểu số ở vùng Nam Trường Sơn - Tây Nguyên từ khởi đầu cho đến năm 1975

  Truyền giáo tin lành vào các tộc người thiểu số ở vùng Nam Trường Sơn - Tây Nguyên từ khởi đầu cho đến năm 1975

  Nghiên cứu lịch sử truyền giáo, kết quả truyền giáo tại khu vực nam Trường Sơn - Tây Nguyên sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến Tin Lành tại Việt Nam. Đây là những nội dung chính của bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p thuvienbinhduong 31/10/2019 118 1

 • Tư tưởng của C.Mác về chủ nghĩa tư bản

  Tư tưởng của C.Mác về chủ nghĩa tư bản

  C.Mác đã trình bày nhiều tư tưởng quan trọng về chủ nghĩa tư bản. Một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó không chỉ đúng ở thời chủ nghĩa tư bản hình thành, mà vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay; nhưng cũng có một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó đã bị thực tiễn vượt qua. Tư tưởng của C.Mác về sự bần cùng hóa...

   10 p thuvienbinhduong 31/10/2019 113 1

 • Thờ cúng thành hoàng ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm

  Thờ cúng thành hoàng ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm

  Hoạt động thờ cúng Thành hoàng làng đã để lại kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú và quý giá. Bài viết này giới thiệu khái quát về thờ cúng Thành hoàng làng ở Việt Nam, cũng như quá trình văn bản hóa sự tích Thành hoàng làng người Việt qua nguồn tài liệu Hán Nôm.

   11 p thuvienbinhduong 31/10/2019 113 2

 • Sự biến đổi tâm thức tôn giáo truyền thống của người Tây Nguyên hiện nay

  Sự biến đổi tâm thức tôn giáo truyền thống của người Tây Nguyên hiện nay

  Bài viết phác thảo sự biến đổi tâm thức tôn giáo của các tộc người tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nay; chỉ ra sự đa dạng và biến động của các thực hành tôn giáo trên cơ sở của sự biến mất dần “tâm thức rừng”, sự biến đổi của không gian sống và phương thức sinh kế, sự xâm nhập của các tôn giáo mới, cũng như chính sách bảo tồn văn...

   16 p thuvienbinhduong 31/10/2019 109 1

 • Vai trò của nhà nước và cộng đồng đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

  Vai trò của nhà nước và cộng đồng đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

  Để xây dựng một xã hội lành mạnh, mỗi người dân, mỗi tổ chức xã hội, mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Việc doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình không chỉ giúp bản thân doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn gó phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

   6 p thuvienbinhduong 31/10/2019 107 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số