• Lợi ích nhóm với tính cách một khái niệm của triết học xã hội

  Lợi ích nhóm với tính cách một khái niệm của triết học xã hội

  Mối quan hệ giữa các lợi ích nhóm với nhau, cũng như mối quan hệ giữa lợi ích nhóm với lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội có thể là phù hợp hoặc mâu thuẫn. Lợi ích nhóm hiện diện trong các chính sách của nhà nước; bởi vì nhiều chính sách của nhà nước là có lợi cho một số nhóm này nhưng lại bất lợi cho một số nhóm khác.

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 43 0

 • Triết lý về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

  Triết lý về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

  Từ xa xưa người Việt Nam đã có nhận thức về mối quan hệ biện chứng giữa con người với giới tự nhiên. Điều đó thể hiện qua những triết lý được gửi gắm trong kho tàng tục ngữ. Bài viết phân tích các biểu hiện của triết lý dân gian về nguồn gốc tự nhiên của con người, về khả năng cải tạo, chinh phục tự nhiên của con người, về sự...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 61 1

 • Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay

  Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay

  Trong thời đại ngày nay do sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, toàn cầu hóa và kinh tế tri thức nên có sự biến đổi nhanh chóng và phức tạp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bối cảnh đó cũng mang đến cả thời cơ và thách thức cho sự phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin.

   11 p thuvienbinhduong 25/09/2019 57 0

 • Tư tưởng của Ph.ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên

  Tư tưởng của Ph.ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên

  Bài viết phân tích tư tưởng của Ph.Ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên. Trong mối quan hệ đó, con người nằm trong lòng tự nhiên, nhưng con người lại cải tạo và chinh phục tự nhiên.

   7 p thuvienbinhduong 25/09/2019 47 0

 • Tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam về trách nhiệm trong quan hệ gia đình

  Tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam về trách nhiệm trong quan hệ gia đình

  Nho giáo quan niệm “Quốc chi bản tại gia” nên rất coi trọng việc xây dựng các chuẩn mực về trách nhiệm trong quan hệ gia đình. Bài viết phân tích tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Ngô Thì Nhậm) về trách nhiệm trong quan hệ gia đình (cha - con, chồng - vợ, anh - em), từ đó rút ra những bài học có ý nghĩa nâng cao...

   15 p thuvienbinhduong 25/09/2019 47 0

 • Nâng cao trình độ tư duy lý luận cho sinh viên thông qua giảng dạy triết học

  Nâng cao trình độ tư duy lý luận cho sinh viên thông qua giảng dạy triết học

  Tư duy lý luận (TDLL) có vai trò rất quan trọng trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người. Nếu không có TDLL thì hoạt động của con người là mù quáng. Triết học là thế giới quan và phương pháp luận cho hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Vì vậy, giáo dục triết học có ý nghĩa quan trọng để góp phần hình thành TDLL cho con...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 43 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay

  Bài viết trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời, đặt ra yêu cầu tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng của Người về thi đua yêu nước và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của sự nghiệp cách mạng mới ở nước ta hiện nay.

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 32 0

 • Đổi mới hệ tư tưởng chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

  Đổi mới hệ tư tưởng chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

  Bài viết phân tích các quan điểm mới trong hệ tư tưởng chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Đó là những quan điểm mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, về vấn đề đại đoàn kết dân...

   11 p thuvienbinhduong 25/09/2019 44 0

 • Vai trò của triết học Hy Lạp cổ đại đối với sự hình thành và phát triển triết học Mác

  Vai trò của triết học Hy Lạp cổ đại đối với sự hình thành và phát triển triết học Mác

  Bài viết phân tích những tác động của nền triết học ấy đối với C.Mác và Ph.Ăngghen. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, cũng như trong giai đoạn chín muồi về sau, C.Mác luôn đánh giá cao tư tưởng của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, coi đó là vũ khí lý luận hữu hiệu cần khai thác để đấu tranh, phê phán trật tự xã hội cũ và...

   9 p thuvienbinhduong 25/09/2019 36 0

 • Triết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

  Triết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

  Thành ngữ, tục ngữ là kho tàng “triết học dân gian”. Tư tưởng triết lý của nhân dân lao động về mọi vấn đề, trong đó có nghề kinh doanh đã được đúc rút từ thực tiễn và được chính thực tiễn kiểm nghiệm về tính chân lý. Do vậy, dù ra đời từ lâu nhưng những triết lý của dân gian về nghề buôn xưa vẫn còn nguyên giá trị và có tác dụng...

   10 p thuvienbinhduong 25/09/2019 44 1

 • Vai trò của khoa học và công nghệ với sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại

  Vai trò của khoa học và công nghệ với sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại

  C. Mác đã từng dự đoán khi khoa học phát triển đến một mức độ nhất định sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Tiên đoán đó cho thấy C.Mác rất đề cao vai trò của khoa học trong việc thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện đại, tiên đoán đó của C.Mác...

   7 p thuvienbinhduong 25/09/2019 34 0

 • Góp thêm một cách hiểu về tư duy

  Góp thêm một cách hiểu về tư duy

  Trong bài viết này, tác giả góp thêm một cách hiểu về tư duy thông qua phân tích quan niệm của C.Mác cho rằng ý niệm chẳng qua chỉ là vật chất được di chuyển vào đầu óc con người và được cải biến trong đó. Theo tác giả, tư duy không chỉ là sự phản ánh mà còn là một quá trình, một hoạt động. Đó là một trong những nét đặc trưng nhất của tư...

   7 p thuvienbinhduong 25/09/2019 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số