• Quan niệm về cá nhân và xã hội trong lịch sử tư tưởng trước Mác và hiện đại ngoài Mác

  Quan niệm về cá nhân và xã hội trong lịch sử tư tưởng trước Mác và hiện đại ngoài Mác

  “Cá nhân” và “Xã hội” là những khái niệm cơ bản của các khoa học xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn có nhiều quan niệm khác nhau, nhiều “định nghĩa” khác nhau về “cá nhân” và “xã hội”. Trong bài viết này, tác giả khảo sát quan niệm của một số học giả phương Tây về “cá nhân” và “xã hội” nhằm cung cấp thêm những cách nhìn...

   11 p thuvienbinhduong 25/09/2019 5 0

 • Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa hậu hiện đại: Một số vấn đề học thuật hậu huyền thoại Bakhtin

  Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa hậu hiện đại: Một số vấn đề học thuật hậu huyền thoại Bakhtin

  Cuốn sách Bakhtine démasqué – Histoire d’un menteur, d’une escroquerie et d’un délire collectif (Lột mặt nạ Bakhtin, câu chuyện về một kẻ lừa dối, một chuyện bịp bợm và một cơn mê sảng tập thể) của Jean - Paul Bronckart và Cristian Bota [1] không chỉ khôi phục cho Voloshinov và Medvedev, hai nhà nghiên cứu Marxist, tác quyền của những kiệt tác họ xuất bản trong...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 4 0

 • Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Bài viết Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ trình bày các nội dung về: Quan điểm mác xít về bản chất và vai trò trí tuệ; Một số lý thuyết phương Tây hiện đại về trí tuệ và các yếu tố cấu thành trí tuệ; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p thuvienbinhduong 25/09/2019 5 0

 • Tìm hiểu về chủ nghĩa Marx mới và trào lưu xã hội dân chủ ở phương Tây đương đại

  Tìm hiểu về chủ nghĩa Marx mới và trào lưu xã hội dân chủ ở phương Tây đương đại

  Bài viết trình bày về các yếu tố hợp lý của chủ nghĩa Marx truyền thống, đồng thời tìm cách sử đổi mở rộng, kết hợp nó với hệ thống chính trị kinh tế đương đại. chủ nghĩa Marx mới tuy không phải là nguồn gốc, nhưng nó bổ sung cơ sở lý luận cho trào lưu dân chủ với hai khuynh hướng: CNXH dân chủ và dân chủ xã hội,... Mời các bạn cùng...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 4 0

 • Một số khía cạnh văn hóa dưới góc độ tiếp cận của triết học mácxít

  Một số khía cạnh văn hóa dưới góc độ tiếp cận của triết học mácxít

  Văn hóa là một hiện tượng xã hội hết sức phong phú, phức tạp; đã, đang và vẫn tiếp tục được nghiên cứu, khám phá dưới dưới các góc độ tiếp cận bởi các ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, tiếp cận văn hóa và các khía cạnh riêng của nó dưới góc nhìn của triết học mácxít sẽ cho phép khám phá hiệu quả “thế giới văn hóa đầy bí ẩn”....

   7 p thuvienbinhduong 25/09/2019 4 0

 • Một số chỉ dẫn của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác về dân chủ

  Một số chỉ dẫn của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác về dân chủ

  Bài báo khái quát những tư tưởng chính của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về dân chủ với tính cách là một khái niệm chính trị, dùng để chỉ một chế độ chính trị - chế độ dân chủ; là một giá trị của văn minh nhân loại - kết quả của sự phát triển lịch sử; là một phương thức tồn tại của xã hội hiện đại. Những chỉ dẫn của C.Mác, Ph....

   5 p thuvienbinhduong 25/09/2019 3 0

 • Bản thể luận trong tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm

  Bản thể luận trong tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm

  Ngô Thì Nhậm là nhân vật lịch sử nổi bật của Việt Nam thế kỷ XVIII. Cũng như nhiều nho sĩ đương thời, Ngô Thì Nhậm đã quan tâm đến một số vấn đề chính trị - xã hội, coi đó là nền tảng cho tư tưởng và phương châm xử thế của mình. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả muốn chỉ rõ quan niệm của Ngô Thì Nhậm về bản thể luận - một vấn...

   5 p thuvienbinhduong 25/09/2019 4 0

 • Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Triết học Mác về giải phóng con người là một thành tựu to lớn và mang tính cách mạng sâu sắc trong trong lịch sử tư tưởng nhân văn của nhân loại. Triết học Mác lấy con người làm điểm xuất phát cho nghiên cứu và lấy tự do của con người làm mục tiêu cao nhất của sự tìm tòi và tranh đấu trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị.

   6 p thuvienbinhduong 25/09/2019 4 0

 • Quan niệm của Albert Einstein về con người và ý nghĩa cuộc sống

  Quan niệm của Albert Einstein về con người và ý nghĩa cuộc sống

  Nếu như Thuyết tương đối có ý nghĩa về mặt bản thể luận và nhận thức luận triết học thì cuộc đời và hoạt động xã hội của Albert Einstein là chuẩn mực đẹp đẽ, thể hiện tính nhân văn cao cả. Dưới ánh sáng phương Đông, Einstein là một hiền triết đích thực. Có những nhà nghiên cứu đã so sánh tư tưởng của ông dưới góc độ nhân văn...

   6 p thuvienbinhduong 25/09/2019 4 0

 • Triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên

  Triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên

  Triết học Mác khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa con người và giới tự nhiên. Tác giả phân tích vai trò của tự nhiên đối với con người - xã hội cùng với sự tác động của con người lên tự nhiên thông qua hoạt động thực tiễn của mình. C.Mác - Ph.Ăngghen đưa ra một triết lý về chinh phục tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền...

   6 p thuvienbinhduong 25/09/2019 3 0

 • Tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh và bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

  Tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh và bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

  Bài viết Tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh và bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trình bày những luận điểm mà Hồ Chí Minh đã dày công tìm kiếm, học hỏi để làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân hoàn toàn tự do, là điều kiện tiên quyết để xây dựng nên một bản Hiến pháp dân chủ và tiến bộ,... Mời các...

   7 p thuvienbinhduong 25/09/2019 4 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Thực tiễn đã chứng minh rằng, thắng lợi của cuộc Cách mạng Giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở Việt Nam đều gắn liền với sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực con người chính là cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chiến lược phát...

   7 p thuvienbinhduong 25/09/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số