• Ebook Luật thanh tra năm 2004 với việc đổi mới tổ chức, hoạt động thanh tra trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 2

  Ebook Luật thanh tra năm 2004 với việc đổi mới tổ chức, hoạt động thanh tra trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Luật thanh tra năm 2004 với việc đổi mới tổ chức, hoạt động thanh tra trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" trình bày các nội dung: Những nội dung chủ yếu cảu Luật thanh tra năm 2004, Luật thanh tra năm 2004. Mời các bạn cùng tham khảo.

   144 p thuvienbinhduong 30/06/2019 6 0

 • Ebook Luật điều ước quốc tế: Phần 2

  Ebook Luật điều ước quốc tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Luật điều ước quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thực hiện điều ước quốc tế, chấm dứ và tạm đình chỉ hiệu lực điều ước quốc tế, Việt Nam và các điều ước quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p thuvienbinhduong 30/06/2019 4 0

 • Ebook Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Ebook Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành" cung cấp cho người đọc nội dung Luật thanh tra năm 2004, Nghị định số 41/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p thuvienbinhduong 30/06/2019 5 0

 • Ebook Tài liệu học tập giao thông đường thủy nội địa: Phần 1

  Ebook Tài liệu học tập giao thông đường thủy nội địa: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tài liệu học tập giao thông đường thủy nội địa" là các văn bản Luật Giao thông đường thủy nội địa đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua và có hiệu lục thi hành từ ngày 01-01-2005. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p thuvienbinhduong 30/06/2019 2 0

 • Ebook Tài liệu học tập giao thông đường thủy nội địa: Phần 2

  Ebook Tài liệu học tập giao thông đường thủy nội địa: Phần 2

  Phần 2 - Một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường thủy nội địa gồm một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường thủy nội địa của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cung tham khảo nội dungc chi tiết.

   133 p thuvienbinhduong 30/06/2019 2 0

 • Ebook Dầu mỏ - Tiền bạc và quyền lực: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

  Ebook Dầu mỏ - Tiền bạc và quyền lực: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

  Phần 1 ebook gồm các chương: Sự khởi đầu: Nỗi ám ảnh về dầu, “Kế hoạch của chúng ta”: John D. Rockefeller và sự cấu kết trong ngành công nghiệp dầu lửa Mỹ, thương mại cạnh tranh, thế kỷ mới, sát thủ giết rồng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   145 p thuvienbinhduong 30/06/2019 3 0

 • Ebook Dầu mỏ - Tiền bạc và quyền lực: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

  Ebook Dầu mỏ - Tiền bạc và quyền lực: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Những cuộc chiến dầu mỏ: Sự trỗi dậy của Royal Dutch và sự suy vong của đế chế Nga, “Những trò giải trí” ở Ba Tư, cú nhảy định mệnh, mở cánh cửa Trung Đông: Công ty dầu mỏ Thổ Nhĩ Kỳ, từ thiếu hụt đến dư thừa: Thời đại xăng dầu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   852 p thuvienbinhduong 30/06/2019 4 0

 • Ebook Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009

  Ebook Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009

  Ebook Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009 trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm và giải thích chung về thực trạng của các doanh nghiệp, một số nhận định chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008, số liệu doanh nghiệp trong 3 năm (2006-2008). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   787 p thuvienbinhduong 30/06/2019 3 0

 • Ebook Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2011

  Ebook Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2011

  Ebook Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2011 trình bày các nội dung về trị giá xuất nhập khẩu, mặt hàng xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu với một số khối nước và xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng. Trên cơ sở nguồn số liệu ban đầu chủ yếu từ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác, Tổng...

   510 p thuvienbinhduong 30/06/2019 3 0

 • Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1 trình bày các bộ luật quốc tế về quyền của con người, tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người - 1948, công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa, các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người, công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt...

   320 p thuvienbinhduong 30/06/2019 4 0

 • Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tình hình thế giới và cách mạng Việt Nam, thế giới sau chiến tranh thứ hai và cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, phong trào dân chủ nhân dân trên thế giới, phong trào giải phóng thuộc địa và nửa thuộc địa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p thuvienbinhduong 30/06/2019 4 0

 • Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1 phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của...

   115 p thuvienbinhduong 30/06/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số