Vốn trí tuệ và công tác đào tạo nghề tại doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Bình Dương

Công tác đào tạo nhân viên được ví như một công cụ hữu hiệu giúp các tổ chức, doanh nghiệp phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững dựa trên nguồn nhân lực. Tuy nhiên, đầu tư của các doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo này vẫn còn rất hạn chế. Bài viết này nhằm cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng hơn về lý do tại sao các doanh nghiệp không chú trọng đào tạo nhân viên tại doanh nghiệp.