Hiện trạng áp lực xả thải và chất lượng nước mặt kênh rạch tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng áp lực xả thải và chất lượng nước mặt một số kênh rạch tại 4 địa điểm khác nhau ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại mỗi địa điểm quan trắc, việc thu mẫu nước được thực hiện để phân tích các thông số lý hóa sinh chất lượng nước gồm: pH, DO, BOD5, COD, TSS, N-NH4 + , N-NO2 - , N-NO3 - , PO4 3- , coliform và fecal coliform vào các mùa mưa và mùa khô.