Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của gia đình nhập cư về dịch vụ giáo dục đối với trẻ em tại Bình Dương

Bài viết sử dụng cách tiếp cận năng lực được đề xuất bởi A. Sen (1981). Năng lực của gia đình nhập cư có thể bao gồm rất nhiều khía cạnh như: Thu nhập, việc làm, giáo dục, sức khỏe, nhà ở, vốn văn hóa, vốn xã hội.