TCVN 9170 : 2012

TCVN 9170 : 2012 hướng dẫn chi tiết về hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa.