Nông nghiệp và các mô hình thí nghiệm: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Nông nghiệp và các mô hình thí nghiệm tiếp tục giới thiệu các nội dung: Mô hình thí nghiệm nhiều yếu tố, mô hình thí nghiệm tách yếu tố nhiều lần, mô hình thí nghiệm phân giải yếu tố chính, mô hình thí nghiệm tách nhỏ sự phân lập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.