Những yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên khối văn phòng tại tỉnh Bình Dương

Trong vài thập kỷ gần đây, đã có nhiều tác giả nghiên cứu về chủ đề sự gắn kết nhân viên với đa dạng cách tiếp cận và đạt được những kết quả nghiên cứu đáng kể. Bài viết này xem xét những yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên khối văn phòng. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 253 nhân viên đang làm việc trong những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.