Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Bình Dương trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Dương trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dựa trên số liệu thống kê, bài viết chỉ ra thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Bình Dương và những vấn đề đặt ra.