Giáo trình Công nghệ gen trong nông nghiệp - Trần Thị Lệ

Giáo trình này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và ứng dụng của công nghệ gen trong lĩnh vực nông nghiệp. Cho đến nay hơn 150 loài thực vật khác nhau, trong đó có rất nhiều loài cây trồng, đã được chuyển gen thành công. Giáo trình gồm 4 chương trình bày về sản xuất, xác nhận và độ bền vững của cây trồng chuyển gen, những đặc tính mới của cây chuyển gen, công nghệ chuyển gen ở động vât, những lợi ích và thách thức của cây trồng chuyển gen.