Ebook Vi sinh lâm sàng: Phần 1 (Nhóm dịch Netter )

Ebook có kết cấu nội dung gồm 4 phần chia thành 12 chương, do nhóm dịch Netter thực hiện biên dịch từ cuốn "Clinical Microbiology made ridiculously simple" nhận thấy các loại sách về y học đặc biệt là sách vi sinh khá ít và "khó nhai"do đặc thù đơn thuần vì môn vi sinh này. Cuốn sách ra đời giúp đáp ứng nhu cầu cho các bạn học y có thể tiếp nhận một cách dễ dàng, Phần 1 ebook gồm 15 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo.