Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 46): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 46", phần 2 trình bày các nội dung: Nghị quyết của Bộ Chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; nghị quyết của Bộ chính trị về việc tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.