Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 43): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 43", phần 2 trình bày các nội dung: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.