Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 43): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

"Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 43" phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1982. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về vấn đề bổ sung và tiếp tục thi hành Quyết định 25-CP (tại Hội nghị Bộ Chính trị ngày 17 và sáng 18 tháng 2 năm 1982); báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.