Ebook Niên giám thống kê Y tế 2013: Phần 1

Ebook Niên giám thống kê Y tế 2013: Phần 1 thông tin đến các bạn các số liệu thống kê về chỉ tiêu dân số - kinh tế - xã hội – môi trường; các chỉ tiêu đầu vào; hoạt động khám chữa bệnh.