Ebook Cơ sở tâm lý học ứng dụng: Phần 2

Ebook Cơ sở tâm lý học ứng dụng: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quá trình nhận thức, động cơ và cảm xúc, phản ứng của stress, tâm lý học về con người, các thuyết nhân cách, đánh giá nhân cách, động cơ tính dục,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.