Ebook Cảm xạ học và đời sống: Phần 1

Cuốn sách "Cảm xạ học và đời sống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét về lịch sử năng lượng cảm xạ học; Ứng dụng của cảm xạ học trong y học; Hiện tượng cảm xạ học không phải chỉ có ở người; Sóng hình dạng; Sinh vật từ tính của giáo sư Rocard;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.