Ebook Báo cáo nghiên cứu Công khai, minh bạch hóa ở Việt Nam - So sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và các quy định của Tổ chức thương mại thế giới: Phần 1

"Báo cáo nghiên cứu Công khai, minh bạch hóa ở Việt Nam - So sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và các quy định của Tổ chức thương mại thế giới" phân tích, trình bày khái niệm và những yêu cầu cụ thể của tính công khai, minh bạch đối với hệ thống pháp luật, phân tích chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến tính công khai, minh bạch hóa và những yêu cầu cụ thể của các hiệp định quốc tế song phương và đa phương. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.