Bàn về trị số “mác” xi măng trong các tiêu chuẩn xi măng của Việt Nam

Bài viết này bàn về lợi ích của việc thay đổi các trị số mác xi măng của Việt Nam dựa trên các tiêu chuẩn của Châu Âu và Mỹ. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.