Tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh và bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

Bài viết Tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh và bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trình bày những luận điểm mà Hồ Chí Minh đã dày công tìm kiếm, học hỏi để làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân hoàn toàn tự do, là điều kiện tiên quyết để xây dựng nên một bản Hiến pháp dân chủ và tiến bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.