Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Thực tiễn đã chứng minh rằng, thắng lợi của cuộc Cách mạng Giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở Việt Nam đều gắn liền với sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực con người chính là cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chiến lược phát triển trong thời kỳ mới, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đến thành công.