Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục

Nôi dung bài viết là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục. Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đã được thực hiện trong thời gian dài trong thời kỳ đổi mới, nhưng cho đến nay quan niệm về xã hội hóa giáo dục vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau.