Thái độ của nhà thầu xây dựng đối với rủi ro và quản lý rủi ro trong xây dựng: Nghiên cứu áp dụng cho trường hợp tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ

Bài viết tiến hành khảo sát và đánh giá thái độ đối với rủi ro và quy trình quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng từ góc độ nhận thức của các nhà đầu tư.