Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã

Hướng về cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã từng bước triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã (Thư viện xã, Điểm Bưu điện Văn hóa xã, Tủ sách Pháp luật…) góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội ở địa phương.