Quyết định 376/2020/QĐ-BNV

Quyết định 376/2020/QĐ-BNV ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.