Quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp Việt Nam

Bài viết này trình bày hệ thống khu công nghiệp trong hệ thống quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; những tồn tại và kiến nghị cho công tác quy hoạch xây dựng khu công nghiệp.