Qui tắc biên mục Anh- ­Mỹ AACR2 và thực tiễn biên mục Việt Nam

Nêu rõ những đặc điểm chủ yếu và tình hình sử dụng AACR2 tại Hoa Kỳ và một số nước khác. So sánh một số qui định chủ yếu trong AACR2 với thực tiễn biên mục ở Việt Nam. Đề xuất một số ý kiến nghiên cứu sử dụng AACR2 trong cơquan thư viện và thông tin nước ta.