Nguồn nhân lực trong hoạt động thư viện thông tin

Trong quá trình tổ chức dịch vụ thông tin - thư viện bắt buộc phải có sự tham gia của cả cán bộ cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện vì vậy phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, kỹ năng và thái độ phục vụ của người cán bộ thư viện. Yếu tố nhân lực trong thư viện là tác nhân chính đảm bảo chất lượng hoạt động cho thư viện. Như vậy nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động đời sống xã hội nói chung và hệ thống thư viện nói riêng.