Nghiên cứu phát triển phương pháp AEM (Applied Element Method) để phân tích ứng xử sụp đổ dây chuyền của khung bê tông cốt thép dưới tác động của các loại tải trọng bất thường

Bài viết trình bày các vấn đề tổng quan về sụp đổ dây chuyền các tòa nhà để giúp độc giả các những khái niệm tiếp cận ban đầu, đồng thời nắm được các nguyên lý cơ bản mà các nước trên thế giới áp dụng mà cụ thể ở đây là theo hướng dẫn của tổ chức GSA và DoD của Hoa Kỳ. Các tính toán phân tích cụ thể sẽ được trình bày trong các bài báo tiếp theo.