Nghiên cứu, đề xuất hình dạng mắt cắt ngang, kết cấu chống phù hợp cho đường lò đào qua khu vực có điều kiện địa chất phức tạp, đất đá bở rời, mềm yếu

Bài viết trình bày khảo sát hình dạng mặt cắt ngang đường lò và các loại hình kết cấu chống đang sử dụng ở các công ty khai thác than hầm lò thuộc TKV, nhận xét kết quả khảo sát việc lựa chọn hình dạng mặt cắt ngang và kết cấu chống của các mỏ than hầm lò thuộc TKV, đề xuất sử dụng hình dạng mặt cắt ngang và các loại kết cấu chống phù hợp cho đường lò đào qua khu vực có điều kiện địa chất phức tạp, đất đá bở rời, mềm yếu.