Nghị quyết số 157/2019/NQ-HĐND tỉnh Hòa Bình

Nghị quyết số 157/2019/NQ-HĐND ban hành quy định mức chi cho hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.