Nâng cao vai trò của đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của Huế

Bài viết nghiên cứu tập trung vào hai vấn đề chính là thực trạng của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên Đài Phát thanh – Truyền hình Thừa Thiên Huế và những kiến nghị cho vấn đề này.