Một số đề xuất phân vùng văn hóa trong phát triển bền vững vùng ở Việt Nam

Bài viết giới thiệu tầm quan trọng của văn hóa vùng trong quá trình phát triển bền vững vùng ở Việt Nam, các tiêu chí phân vùng văn hóa và mối quan hệ với các chính sách phát triển bền vững vùng ở Việt Nam. Cơ sở lý luận của các luận điểm là các lý thuyết về vùng văn hóa và khu vực lịch sử - dân tộc học; lý thuyết địa lý học văn hóa và sinh thái học văn hóa của các nhà khoa học cùng các tiêu chí phân vùng văn hóa.