Kinh nghiệm quốc tế về quản lý phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

Bài báo trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quản lý phát triển du lịch có trách nhiệm của các quốc gia như Nam Phi, Thái Lan, Bhutan đề đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững. Mời các bạn tham khảo!