Hỗ trợ sinh kế đối với lao động Khmer nhập cư ở Bình Dương từ một phân tích định lượng

Dựa trên quan điểm về hỗ trợ xã hội, bài viết mô tả và phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động hỗ trợ sinh kế đối với lao động nhập cư Khmer ở Bình Dương. Trong đó, các yếu tố chính sách; tổ chức xã hội; hệ thống thân tộc – đồng hương; gia đình cùng với sự tin tưởng và mức độ tham gia của lao động Khmer là những yếu tố tác động tích cực. Ở chiều ngược lại, các dịch vụ có thu phí đang là yếu tố tác động tiêu cực đến hoạt động hỗ trợ sinh kế.