Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt hiện đại - Võ Xuân Hào

Ngữ âm học là một chuyên ngành của ngôn ngữ học nghiên cứu về tiếng nói của con người. Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, người nói và người nghe muốn hiểu nhau thì phải thực hiện quá trình phát tin và nhận tin. Nội dung "Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt hiện đại" gồm 6 chương trình bày về ngữ âm và ngữ âm học, các đơn vị ngữ âm, lý thuyết sylabeme và cơ cấu âm tiết tiếng Việt, thanh điệu tiếng Việt, các đơn vị ngữ âm đoạn tính, chính âm, chữ viết, chính tả.