Ebook Việt Nam Bách gia thi

Cuốn sách tuyển chọn thi từ của 100 tác giả Việt Nam nổi tiếng nên lấy tên là Việt Nam Bách Gia Thi, là phó bản thu nhỏ của quyển Việt Nam Bách Gia Thi Độc Ấn Bản cũng do Nhà xuất bản Văn hóa Sài gòn xuất bản năm 2005. 100 bài thơ chữ Hán của 100 tác giả Việt Nam tương đối tiêu biểu từ thế kỷ X đến XX, được xếp theo thứ tự năm sinh. Mỗi tác phẩm được tuyển chọn gồm 3 phần theo thứ tự nguyên bản chữ Hán, Phiên âm và Dịch thơ. Các bản dịch đều có tên người dịch hay tập thể người dịch…