Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

"Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 38" phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1977. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc đổi tên cơ quan lý luận và chính trị của Đảng, chỉ thị của Ban Bí thư về những việc trước mắt để giải quyết vấn đề lương thực; chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội vòng hai của các Đảng bộ tỉnh và thành phố;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.