Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 28): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

"Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 28" phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1967. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về đợt vận động quần chúng quyết tâm thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1967; nghị quyết cảu Ban Bí thư về một số vấn đề tổ chức lãnh đạo công tác phụ vận; nghị quyết của ban bí thư về công tác cán bộ nữ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.